Jakie dopuszczalne natężenie hałasu może występować w pomieszczeniu biurowym?

articleImage: Jakie dopuszczalne natężenie hałasu może występować w pomieszczeniu biurowym? Pomieszczenie ze stanowiskami biurowymi znajduje się niedaleko pomieszczenia, gdzie jest ponadnormatywny hałas, który przedostaje się do pomieszczeń biurowych.

Czy pracodawca ma obowiązek podjąć działania w celu ograniczenia hałasu w pomieszczeniach biurowych?
W pomieszczeniu biurowym nie powinno przekroczyć 65 dB. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas na wszystkich stanowiskach pracy.
Dopuszczalne wartości hałasu w pracy biurowej określają następujące Polskie Normy:
1. PN-N-01307:1994 Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
Pomieszczenia biurowe:
55 dB – w pomieszczeniach administracyjnych, biurowych i do prac koncepcyjnych;
65 dB – w sekretariatach i biurach obsługi klienta.
2. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
Równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia łącznie od wszystkich źródeł hałasu usytuowanych poza tym pomieszczeniem
35 dB – w pomieszczeniach do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji;
40 dB – w pomieszczeniach administracyjnych bez wewnętrznych źródeł hałasu;
45 dB – w pomieszczeniach administracyjnych z wewnętrznymi źródłami hałasu.
W pomieszczeniach przeznaczonych do pracy umysłowej, biurowej dopuszczalne natężenie hałasu zawiera się w granicach 55–65 dB. Doświadczenia pozwoliły na określenie dopuszczalnego maksimum hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, a mianowicie:
pracy koncepcyjnej – 40 dB;
inne lokale biurowe 55–65 dB.

Zgodnie z § 78 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas, a w szczególności zapewnić zastosowanie:
1)procesów technologicznych nie powodujących nadmiernego hałasu;
2)maszyn i innych urządzeń technicznych powodujących możliwie najmniejszy hałas, nie przekraczający dopuszczalnych wartości;
3)rozwiązań obniżających poziom hałasu w procesie pracy.
Kobietom w ciąży zabronione są prace w warunkach narażenia na hałas, którego poziom ekspozycji – odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – przekracza wartość 65 dB.

źródło: http://www.bhp.abc.com.pl

Udostępnij treść przez: